АВТОМОБИЛНО

Обект на застраховане са всички видове сухопътни превозни средства, снабдени със собствен двигател за придвижване, и прикачваните към тях ремаркета и полуремаркета, снабдени с български регистрационни номера, тролейбуси, селскостопански, строителни, вътрешнозаводски и колесни и верижни машини със специално предназначение, регистрирани съгласно българското законодателство. Покрива се пълна загуба или частична щета на застрахованото МПС и/или допълнително оборудване, вследствие на настъпили застрахователни събития от покритите рискове, съгласно договорената клауза.

Обект на застраховане по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите - собствениците, ползвателите, държателите и водачите на моторни превозни средства отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.

Застраховката е валидна за територията на страните-членки на Международното споразумение “Зелена карта”: България, Австрия, Белгия, Кипър, Чешка Република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Исландия, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Нидерландия (Холандия), Норвегия, Великобритания, Румъния, Швейцария, Албания, Андора, Босна и Херцеговина, Беларус, Хърватска, Израел, Иран, Мароко, Молдова, Македония, Тунис, Турция, Украйна, Сърбия и Черна Гора.
Териториалното разширение по застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите за страните-членки на системата “Зелена карта” се удостоверява чрез издаване на унифициран сертификат.

Със застраховка “Зелена карта” се покрива отговорността на водача на МПС, причинил пътно транспортно произшествие за нанесените от него имуществени и неимуществени вреди на трети лица.
Застраховка “Зелена карта” не покрива щетите на самото МПС, виновно за пътнотранспортното произшествие както и отговорността на Застрахования като превозвач на товари.

ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ

С приемането на България за член на Европейския съюз, по силата на европейските регламенти се предоставя на здравноосигурените български граждани с непрекъснати права по ЗЗО, посещаващи страните от ЕС, възможността за ползване на спешна и неотложна медицинска помощ, разходите за която ще се покриват от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Застраховката "Помощ при пътуване - медицински разноски" осигурява денонощна квалифицирана медицинска помощ, транспорт за застрахования и лекарства, в случай на злополука или заболяване, внезапно появило се по време на пътуването или престоя му в чужбина.

По тази застраховка  Застрахователят покрива разходи и изплаща суми по избраните от Застрахования покрития и до лимитите на отговорност за събития, настъпили по време на пътуване или престой на Застрахования в чужбина.
Осигурява на застрахованото лице застрахователно покритие в случай на неотложна медицинска помощ, наложена по време на пътуването или престоя му извън пределите на Р. България.
Основно покритие “Медицинска помощ”:

 • Неотложна медицинска помощ при злополука и  заболяване включително медицинско транспортиране.
 • Репатриране на тленни останки.

ТУРИСТИЧЕСКИ ЗАСТРАХОВКИ

ЗЛОПОЛУКИ

ИМУЩЕСТВО

Застраховката е предназначена за движими и недвижими имуществата на физически и юридически лица. Предоставя се застрахователна защита срещу пожар и други опасности за имуществените интереси на български и чуждестранни физически и юридически лица, собственици на жилищни сгради, магазини, офиси и други.
Предмет на застраховане са собствени или чужди имущества, които се владеят или ползват от Застрахования на законно основание, в т.ч.:
• За фирми - офиси, търговски обекти, производствени сгради; офис оборудване, машини и съоръжения, транспортни средства без регистрационни номера, стопански инвентар; стоково - материални запаси;
• За граждани - жилища (апартаменти, къщи); вили; стопански сгради; домашно имущество; материали и селскостопанска продукция.

Застраховката е предназначена за обекти производствени предприятия, селскостопански обекти, организации от бюджетната сфера - обекти на държавната и общинска администрация  и др. със стопанска или нестопанска дейност.
Предмет на застраховане са собствени или чужди движими и недвижими имущества, които се владеят или ползват от юридически лица или ЕТ на законно основание, в т.ч. сгради, машини, съоръжения и оборудване, стопански инвентар, материални запаси, стоки и др., находящи се на територията на Р. България.

 

КАРГО

ТЕХНИЧЕСКО

ЗАСТРАХОВКИ НА ОТГОВОРНОСТИ

Професионална отговорност

- Адвокати

- Нотариуси

- Регистрирани одитори

- Застрахователни посредници (брокери/агенти)

- Синдици

- Частни съдебни изпълнители

- Медицински персонал

- Участници в проектирането и строителството

Отговорност към трети лица

 -Обща гражданска отговорност

- Отговорност на работодателя

- Отговорност на хотелиера и ресторантьора

- Гражданска отговорност на лица, ползващи огнестрелно оръжие

- Отговорност на туроператора и др.

СЕЛСКОСТОПАНСКО ЗАСТРАХОВАНЕ

 

АВИАЦИОННО ЗАСТРАХОВАНЕ

МОРСКО ЗАСТРАХОВАНЕ

ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ

Спестовна- Живот

Чрез индивидуалната спестовна застраховка Живот се осигурява лична инвестиция, осигуряваща гарантиран капитал при изтичане на застраховката. Ежегодно се натрупва допълнителна доходност, ефективна защита срещу непредвидени ситуации за дълъг период от време, данъчни преференции както за гражданите, така и за работодателите. Съществува възможност за избор на валутата на застраховката между лева, евро и щатски долари. Има възможност за ежегодно увеличаване на застрахователната сума с цел да се предпази от натрупаната годишна инфлация и възможност натрупаната сума при изтичане да се получава като месечна рента за определен период от време.

Безработица

Застраховка Безработица е нов продукт за нашия пазар, осигуряващ застрахователно покритие върху риска от необслужване на ипотечни и потребителски кредити. На всички кредитоискатели се предлага да се възползват от застраховката. Тя предоставя спокойствие на кредитополучателя и семейството му, че при настъпването на някои непредвидими събития – временна и постоянна нетрудоспособност, смърт и безработица - плащанията по кредита са обезпечени и това няма да наруши семейния бюджет. Застраховка Безработица е механизъм за посрещане на финансови затруднения при най-тежките житейски ситуации, които могат да възникнат, покривайки следните рискове: смърт (при заболяване и злополука); инвалидизация (над 70%); продължителни болнични (временна неработоспособност) и безработица вследствие на уволнение.

Злополука и заболяване

Чрез застраховка Злополука и заболяване се осигурява застрахователно покритие за застрахователните рискове:

 • Смърт вследствие трудова злополука;
 • Трайна загуба на трудоспособност вследствие трудова злополука.

Застраховка Злополука и заболяване е подходяща за всички служители във Вашата фирма. Чрез този тип застраховка Вие им осигурявате финансова помощ, тогава, когато те най-много се нуждаят от нея – при настъпване на злополука или заболяване, за събития свързани с живота, здравето и трудоспособността на Застрахования.

 Медицински разноски

Чрез застраховка Медицински разноски се осигурява застрахователно покритие за събития свързани с живота, здравето и трудоспособността на Застрахования. Застраховката осигурява покритие за следните застрахователните рискове:

 • Смърт вследствие злополука;
 • Трайна загуба на трудоспособност вследствие злополука;
 • Временна загуба на трудоспособност вследствие злополука.

Застраховка Медицински разноски е подходяща за физически лица.

Рискова Живот

Застраховка Рискова Живот е предназначена за :

 • всяко частно лице, което мисли за спокойствието на близките си;
 • всеки работодател, който мисли за сигурността на служителите си;
 • за лица, практикуващи рискови дейности и хобита.

Подходяща е както за индивидуално застраховане, така и за групово. Със сключването на застраховката вие осигурявате, застрахователно покритие за Вас, Вашето семейство или служители.

Групова спестовно осигурителна програма

Групова спестовно осигурителна програма Ви предоставя възможност за надеждно и изгодно натрупване на капитал. Този капитал се формира, както от Вашите вноски, така и от разумните инвестиции.
"Групова спестовно осигурителна програма" е най-доброто решение за защита от непредвидени обстоятелства. Ако с Вас се случи нещо, било то злополука, инвалидност или най-лошото, ще се изплати на Вас или Вашите близки обезщетение, което гарантира финансова сигурност.

Спестовна Живот с инвестиционен фонд

Застраховка Живот, свързана с инвестиционен фонд представлява лична инвестиция, при която сами решавате, къде да бъдат инвестирани Вашите средства. Осигурява ефективна защита срещу непредвидени събития за дълъг период от време, данъчни преференции за гражданите и работодателите. Всяко застраховано лице има допълнителни възможности за избор по личната си застраховка:
избор на инвестиционните фондове, в които да бъдат инвестирани Вашите средства;

 • възможност за промяна на инвестиционните фондове и за прехвърляне на инвестициите от един фонд в друг по всяко време;
 • възможност за инвестиране на допълнителни средства по всяко време (извънредни премии);
 • избор на нивото на застрахователна защита (застрахователна сума);
 • засилване на застрахователната защита чрез включване на допълнителни покрития.

Женитбена застраховка / капитал за образование

Застрахователната сума се изплаща напълно и безусловно при сключване на брак. За времето от навършване на пълнолетие до настъпването на условието, застрахователната сума може да бъде увеличена с процент отговарящ на доходността на премийните резерви. По този вид застраховка се прилага и ограничаване на възрастта, до която трябва да настъпи женитбата. След този срок застрахователната сума се изплаща безусловно. Изплащането е гарантирано и в случай, че поради смърт на застраховащия е прекратено изплащането на застрахователните премии. За застраховката е характерно и покриването на други рискове за застрахованото лице до навършване на пълнолетието му.